Kvalitní rodinná truhlařina z Dolan u Olomouce

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K GDPR

Logo-Truhlářství Vrobel-transparent2.png

VYBRANÉ INFORMACE

Informace v tomto článku byly sepsány pro snazší pochopení důležitých pasáží, které se týkají problematiky ochrany osobních údajů.

 

Soukromí
můžeme definovat, jako právo člověka zadržovat informace o své osobě
 

General Data Protection Regulation
obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti (GDPR)
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zákon o zpracování osobních údajů
(pouze doplňkový) nabyl účinnosti od 25. května 2018
 

Za osobní údaj byla již v Úmluvě č.108 (28. ledna 1981) považována jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby (subjektu údajů). Definice osobního údaje platí i dnes.
 

Identifikovatelná fyzická osoba
je fyzická osoba,kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor
 

 • obecně známé identifikační údaje: 

  • jméno,

  • příjmení,

  • adresa bydliště,

  • datum narození,

  • identifikátor fyzické osoby (rodné číslo) nepatří mezi citlivé údaje, primárně slouží jako identifikátor v informačním systému evidence obyvatel, rodné číslo lze používat pouze dle zákonných podmínek.
    

 • další identifikační údaje:

  • jeden či více zvláštních prvků této fyzické osoby:

  • fyzické,

  • fyziologické,

  • genetické,

  • psychické,

  • ekonomické,

  • kulturní,

  • společenské identity.

  • pracovní pozice,

  • údaj o platu nebo odměnách,

  • posouzení bonity klienta finančním subjektem,

  • siťový identifikátor (zejména IP adresa)

  • personalizovaná e-mail adresa,

  • historie prohlížení internetových stránek

  • a jiné ....
    

 • zvláštní kategorie osobních údajů:

  • rasový a etnický původ,

  • politické názory,

  • náboženské vyznání,

  • filozofické přesvědčení,

  • členství v odborech,

  • o zdravotním stavu,

  • o sexuálním životě,

  • o sexuální orientaci,

  • genetické a biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace.

 

Osobními údaji nejsou údaje o právnických osobách.
Údaje o členech statutárních orgánů či společníků jsou osobními údaji konkrétních fyzických osob.
 

Zpracování osobních údajů
je jakákoliv operace, která je prováděna s osobními údaji s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů:

 • shromažďování,

 • zaznamenávání,

 • uspořádání,

 • strukturování,

 • uložení,

 • přizpůsobení,

 • pozměnění,

 • vyhledání,

 • nahlédnutí,

 • použití,

 • zpřístupnění přenosem,

 • šíření,

 • seřazení,

 • omezení,

 • výmaz,

 • zničení.
   

Anonymní informace
Jsou údaje,mezi nimiž neexistuje pouto se subjektem údajů a toto pouto nemůže být nikým jiným obnoveno.
 

Pseudonymizované údaje
Zpracované osobní údaje, které již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu bez použití dodatečných informací, které jsou uchovávány odděleně. Nahlíží se na ně jako na osobní údaje.
 

Princip odpovědnosti správce
Je povinností správce, aby zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Obecným nařízením.
 

Přístup založený na riziku
Aplikace je vázána pouze na určitý druh rizikovosti zpracování osobních údajů. Některé povinnosti se nebudou dotýkat některých správců a to tehdy, nebude-li zpracování osobních údajů, které provádějí, představovat riziko pro práva a svobody subjektů údajů.

Rychlá navigace

Truhlářství VROBEL a syn

Dolany 12
783 16 okres Olomouc

+420 608 860 259
poptavka@truhlarstvi-vrobel.cz